Eski Türk Devletleri Bayrakları

Eski Türk Devletleri Bayrakları

Eski Türk Devletleri Bayrakları

 Tarihte ilk kez M.Ö. 7. Yüzyılda ortaya çıkan Türkler; Köğmen Dağları'nın eteklerinde, dili Ural-Altay dil grubuna ait bir topluluktur. Türkler tarih boyunca Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında çeşitli coğrafi bölgelerde çok sayıda devlet kurmuşlardır. Öncü bir ruha sahip oldukları için kültürlerini göç ettikleri yerlere getirmişler ve bu bölgelerin kültürlerinden de etkilenmişlerdir. Çin kayıtlarına göre, Asya'daki Türk siyasi tarihi Hunlar ile başlamıştır.

17’li Eski Türk Devleti Bayrakları; gönder bayrağı, makam bayrağı, masa bayrağı ve süsleme bayrağı v.s. gibi  kullanılmaktadır. Seçil Bayrak olarak hepsinin üretimini yapmaktayız.  Gönder bayraklarını Raşel kumaştan, toplantılarda kullanılan Makam bayraklarını telalı saten kumaş veya çift katlı saten kumaştan, masa bayraklarını ise çift kat saten kumaştan yapmaktayız.

Bu devletlerin her birine ait özel anlamlar taşıyan bayrakları mevcuttur. Bunlara kısaca baktığımızda:

 1. Büyük Hun İmparatorluğu

Kuzeyde Sibirya, Güneyde Tibet-Keşmir, Doğuda Pasifik Okyanusu ve Batıda Hazar Denizi sınırında yer alan Mete (Bagatir) tarafından kurulmuştur

 1. Batı Hun İmparatorluğu

Panu tarafından kurulan ve günümüzün Orta Asya'sını kapsayan Türk devletidir. Batı Hun İmparatorluğu (Hiung-Nu) Hunları MS 48'den 304'e kadar sürdü. Hükümdar, Shan-Yu unvanına sahipti. Bu eyalet Çin'in egemenliği altındaydı.

 

 1. Avrupa Hun İmparatorluğu

Günümüzün Güney Rusya, Romanya, Kuzey Yugoslavya, Macaristan, Avusturya, Çekoslovakya, Güney ve Orta Almanya alanını kapsayan Muncuk, Oktar, Rua ve Aybars (kardeşler) tarafından kurulmuştur. Avrupa'da Büyük Göç'e neden olan ve Attila'nın MS 453'te ölümüyle sona eren Hun İmparatorlu Attila'nın dönemidir.

 1. Beyaz Hunlar - Ak Hun İmparatorluğu

Kuzey Hindistan, Afganistan ve Türkistan'ın bir bölümünü kapsayan devlettir ve Aksuvar (Aksungur) tarafından kurulmuştur. Altay Dağları'ndan gelen Beyaz Hunlar (akhunlar) MS 5. yüzyılda Batı Türkistan'ı işgal etmiş ve 7. yüzyılın ikinci yarısında ortadan kaybolmuştur.

 1. Göktürk İmparatorluğu

Bumin Han (Tumen) tarafından Altay Dağları'nın (Ergenekon) erişilemeyen vadilerinde kurulmuştur. Mavi Türkler, MS 6. yüzyılda hem doğu hem de batı bozkırlarında Volga ve ötesine yayılan geniş bir İmparatorluk kurdu.

 

 1. Avar İmparatorluğu

Bayar Han tarafından, Volga Nehri, Macaristan ve Besarabya arasındaki alanda kululmuştur.

Avarlar, MS 6. yüzyılın sonlarında Macaristan ovasını işgal eden ve hatta Konstantinopolis'i kuşatan güçlü bir krallık kuran göçebe bir Türk veya Moğol halkıydı. 

 

 1. Hazar İmparatorluğu

Batı'ya göç eden ve Kafkas Dağları'ndan Tuna Nehri'ne ve Rusya'nın ortasına kadar uzanan bölgeye yerleşen Göktürklerin Hazar aşireti tarafından kurulmuştur. En büyük hükümdarı Hakan Yusuf'du.

 

 1. Uygur Devleti

Orta Asya ve Kuzey Moğolistan'ı kapsayan Kutlug Bilgekul Han tarafından kurulmuştur.

Bu devlet, Batı Çin'in Sinkiang kentinde 8-9. Yüzyıllarda Türklerin geldiği yere yakın Türk halkı olan Uygurlarla ilişkiliydi.

 

 1. Karahanlı Devleti

İssyk ve Balkaş göllerini içeren Trans-Oxus bölgesini kapsayan Saltuk Buğra Han tarafından kurulmuştur. Bu, Buhara ve Kaşgar'da (Balasağun) başkentleri bulunan, 10-12. Yüzyıllarda hüküm süren Karluk Türk kökenli bir aile tarafından kurulan Gaznevî İmparatorluğu'nun kuzeyindeki bir imparatorluktu.

 

 1. Gazneli Devleti

Alptekin tarafından, Trans-Oxus'tan Ganj Nehri'ne, Hazar Denizi kıyılarından Pamir bozkırlarına kadar uzanan alanı kapsayan bir alanda kurulmuştur. Gazneli Mahmud (998-1030) tarafından kurulan Gazneliler İmparatorluğu'nun merkezi Afganistan'ın Gazni şehrinde bulunuyordu.

 

 1. Büyük Selçuklu İmparatorluğu

Doğu'da Balkaş ve İssyk gölleri ile Tarım Derya'yı, Batı'da Ege ve Akdeniz kıyılarını, Kuzeyde Aral Gölü, Hazar Denizi, Kafkas ve Karadeniz'i çevreleyen Selçuk Han tarafından ve Umman Körfezi ile Arabistan'da kurulmuştur.

 1. Harzemşah Devleti

Kudrettin Mehmet (Harzemshah) tarafından İran, Güney Kafkasya, Dağıstan, Afganistan ve Orta Asya'nın büyük bir bölümünü kapsayan alanda kuruldu.

Harizm Şah, Aral Gölü yakınlarındaki Hiva çevresindeki bölgeydi.

 

 1. Altın Orda (Altınordu) Devleti

Doğu Avrupa, Batı Urallar, Kırım ve Volga'nın kuzeyindeki alanı kapsayan Batur Han tarafından kuruldu. Rusya'daki Moğol Hanlığı olan Altın Orda, 13. yüzyılın ortalarında kuruldu ve 15. yüzyıla kadar sürdü.

 1. Büyük Timur İmparatorluğu

atıda Balkanlar, Kuzeyde Volga, Güneyde Hint Okyanusu ve Doğuda Orta Asya sınırında Timur Gurgani tarafından kurulmuştur (iki bayrak da rapor edilmiştir).

 

 1. Babür İmparatorluğu

Babür Shah tarafından Afganistan ve Hindistan'ı kapsayan alanda kuruldu. Babür, Fergana'daki Timurlulardan geldi, oradan Şaibanidler tarafından kovuldu ve fethettiği Hindistan'a kaçtı. 1526'dan 1857'ye kadar hüküm süren Moghal (veya Moghul) hanedanını kurdu.

 

 1. Osmanlı Devleti

Osman Bey tarafından 1299’da kurulan, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Sudan, Arabistan, Ürdün, İsrail, Suriye, Irak, Anadolu, Kafkasya, Kırım, Macaristan, Romanya, Yugoslavya, Bulgaristan, Yunanistan, Kıbrıs'ı kapsıyor. 1923 Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına değin hüküm sürüyor.

 

 

 1. Türkiye Cumhuriyeti Devleti

Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1923’de kurulmuştur.